Regulamin

I. Słownik. 

Użyte w  regulaminie określenia należy rozumieć jako: 

Sprzedający   

MAKATKA Sylwia Kubicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAKATKA, pod adresem ul. Kuleszy 9 05-091 Ząbki NIP 125 126 69 02  

Kontakt ze Sprzedającym:  

Tel. 506 925 085

e-mail savena@vp.pl

Kupujący – Użytkownik dokonujący zakupów w sklepie. Kupujący może być Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta 

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej. 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Użytkownik zalogowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał rejestracji w Sklepie. 

Konto prowadzony dla Użytkownika zalogowanego przez pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach  
w ramach Sklepu. 

 
Produkt – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem oferty. 

II. Zasady ogólne. 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów przez Kupujących oraz zasady sprzedaży Produktów przez Sklep, jak również zasady prowadzenia Konta i świadczenia usług drogą elektroniczną.  
 1.  Przed złożeniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego warunków. 
 1.  Wszelkie informacje dot. danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności.  

III. Składanie zamówienia i jego realizacja 

 1.  Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez dodanie produktów, które Kupujący ma zamiar kupić, do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia – wybranie sposobu wysyłki, oraz rodzaju płatności, podanie adresu. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie zostanie złożone po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien zobaczyć na ekranie podsumowanie złożonego zamówienia, a na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość  z informacją o przyjęciu zamówienia.  
 1.  W formularzu zamówienia należy podać poprawne i prawdziwe dane. Obsługa Sklepu,  
  w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności i prawdziwości podanych przez Kupującego danych, skontaktuje się z nim w celu ich weryfikacji. 
 1.  Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną  poprzez stronę www.savena.com.pl/sklep  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 1.  Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje, w momencie, gdy wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 
 1.  Złożenie zamówienia i potwierdzenie jego złożenia jest równoznaczne z wolą zawarcia umowy ze Sprzedającym. Umowa zostaje zawarta  w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia drogą e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
 1.  W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
 1.  W przypadku braku płatności w terminie wskazanym powyżej, zamówienie zostanie usunięte, o czym Kupujący zostanie poinformowany. W takim wypadku przyjmuje się, że nie doszło do zawarcia umowy ze Sprzedającym. 
 1.  Dostępne formy płatności:  
 1. Przelew online  
 1. Szybkie płatności internetowe  
 1. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania opłat za zamówienia, aż do wyczerpania się zapasów. 
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, nie licząc czasu dostawy.   
 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: 

 
– w przypadku płatności przelewem, za pośrednictwem szybkich płatności, po potwierdzeniu wpływu płatności do Sklepu i po skompletowaniu zamówienia, do 7 dni roboczych, 

 1.  Klient zostanie poinformowany, jeśli przewidywany czas realizacji zamówienia wydłuży się ponad przewidywany termin. 
 1.  Sklep dołoży wszelkich starań, by realizacja zamówienia nastąpiła niezwłocznie,  
  w powyżej wskazanych terminach. Sprzedający informuje, że w każdym przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni. 
 1.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. Dostępność Produktu jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. Stan magazynowy jest aktualizowany raz dziennie. W przypadku niezgodności stanu magazynowego z informacją podaną na stronie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 
 1.  W przypadku niedostępności Produktu zamówionego przez Kupującego zostanie on niezwłocznie poinformowany o przeszkodzie w realizacji zamówienia i będzie przysługiwało mu prawo odstąpienia od umowy i wówczas niezwłocznie otrzyma zwrot należności wpłaconej na poczet realizacji zlecenia. 
 1.  Kupujący, w przypadku niedostępności Produktu, może zdecydować czy zamiast odstąpienia od umowy wybierze dostawę w późniejszym terminie, jeżeli dostawa będzie możliwa w późniejszym okresie lub też czy decyduje się na częściową realizację zlecenia, lub zmianę zamówienia, w tym wypadku otrzyma niezwłocznie zwrot płatności za niezrealizowaną część zamówienia. 

IV. Produkty w Sklepie. 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności działania  
  z poszanowaniem kodeksu dobrych praktyk rynkowych. 
 1.  Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane Produktów i opisy były wolne od błędów lub uchybień.  
 1.  Wszystkie ceny zawarte w ofercie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT obowiązujący w dacie sprzedaży towaru. Do cen produktu należy doliczyć koszty wysyłki, które są podane odrębnie. 
 1.  Cena podana przy każdym Produkcie  jest wiążąca dla Sprzedającego od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. 
 1.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę Produktu już zamówionego przez Kupującego. 
 1.  W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży w Sklepie przewidziana jest  
  w sprzedaży ograniczona ilość Produktów objętych taką formą sprzedaży. Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień i ich opłacenia, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją lub wyprzedażą. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na wyprzedanie towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot płatności na zasadach ogólnych, wskazanych w punkcie  dotyczącym realizacji zamówienia. 
 1. Sprzedający jako dowód zakupu wystawia paragon lub  fakturę. Kupujący, który nie zaznaczy przy składaniu zamówienia chęci otrzymania faktury, otrzyma paragon.  
 1.  Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Produktów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. W razie niezgodności Produktu z opisem lub fotografią oraz gdy Produkt jest uszkodzony Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sklepu. 

V. Warunki i koszty dostawy. 

 1.  Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej. 
 1.  Zamówiony towar będzie wysyłany na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Paczkomatu. 
 1.  Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący według cen wskazanych przy składaniu zamówienia.  
 1. Paczki są dostarczane w dni robocze.  
 1.  Czas dostawy wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze. Łączny czas oczekiwania na przesyłkę, tzn. czas oczekiwania na skompletowanie zamówienia oraz wysłanie i dostawę towaru wynosi zwykle do 8-9 dni roboczych.  
 1.  Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji  
  w jej zawartość, prosimy ten fakt niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej oraz obsłudze Sklepu. Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celu zawodowym, jeśli zauważy uszkodzenia przesyłki, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i spisania stosownego protokołu w ciągu 60 minut od momentu zauważenia uszkodzenia.  

VI. Odstąpienie od umowy. 

 1.  Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesienia kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem towaru (odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). 
 1.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą jednoznacznego oświadczenia wysyłając go pocztą elektroniczną na adres e-mail savena@vp.pl lub na adres pocztowy Sklepu. Można skorzystać z formularza odstąpienia załączonego do niniejszego Regulaminu.  
 1.  Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstępujący od umowy ma obowiązek odesłać Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia  
  o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: ul. Kuleszy 9 05-091 Ząbki 
 1.  Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 1.  Zwrot zapłaconej przez Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od umowy. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty produktu oraz koszty wysyłki wynikające z pierwotnego zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Na wyraźną prośbę Kupującego, Sprzedający może dokonać zwrotu kwoty metodą wskazaną przez Kupującego, przy czym Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą metody zwrotu kosztów. Koszt odesłania produktu do Sprzedającego ponosi odstępujący.  
 1.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Kupującego do momentu otrzymania zwracanego towaru, lub do momentu otrzymania dowodu nadania przesyłki,  
  w zależności który fakt nastąpił wcześniej. 
 1.  Produkty, które zostały wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji Kupującego nie podlegają zwrotowi (nie przysługuje w tym wypadku prawo odstąpienia od umowy).  
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 
 1.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku Sprzedającego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności :  

– w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

– w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

– w przypadku umowy w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 

– w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

VII. Reklamacje. 

 1.  Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 1.  Podstawą do złożenia reklamacji jest wada fizyczna towaru, przykładowo jeżeli: 
   
  a) nie ma właściwości, które powinien posiadać ze względu na swój cel  
  i przeznaczenie,  

b) nie ma właściwości, o których zapewniał Sprzedawca lub które widniały na stronie Sklepu,  

 
c) wydany Towar jest niezupełny. 

 1.  W celu przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca prosi o podanie danych: imię i nazwisko Kupującego, oświadczenie czy Kupujący jest Konsumentem lub też Przedsiębiorcą, opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy  
  i w jakich okolicznościach powstała niezgodność, datę zakupu, żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot płatności. Sprzedawca prosi, aby załączyć dowód zakupu towaru w Sklepie (choć nie jest to obowiązkowe). 
 1.  Reklamacje prosimy składać pisemnie: drogą elektroniczną na adres savena@vp.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sklepu. Zwrot reklamowanego towaru powinien nastąpić na adres pocztowy Sprzedającego wskazany na początku Regulaminu.  
 1.  Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego. 
 1.  Sprzedający może poprosić o udokumentowanie reklamacji, w tym o dostarczenie Produktu do sklepu, w celu rozpoznania reklamacji.  
 1.  Sklep zwróci uzasadnione koszty związane z przesłaniem Produktu podlegającego reklamacji, po jej pozytywnym rozpatrzeniu. 
 1.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający usunie wadę lub wymieni wadliwy Produkt na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwie (np. z uwagi na wyczerpanie Produktów), wówczas zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu lub zaoferuje do wyboru inne dostępne w sklepie produkty. Strony mogą umówić się na inny sposób rozpatrzenia reklamacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 1. Postanowienia niniejszego działu Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: 

 
a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia, oraz złożenie opinii  
o Produkcie, 

b) usługa prowadzenia Konta Użytkownika po rejestracji w sklepie, 

c) możliwość zapoznania się z treścią strony www i przedstawionymi Produktami,  

d) Newsletter. 

 1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne: 
   
  a) dostęp do sieci Internet; 
  b) czynne konto poczty elektronicznej; 

 
c)  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari  
w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash. 

 1.  Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, podawania fałszywych danych, utrudniania pracy Sklepu jakimikolwiek metodami. 
 1.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania witryny Sklepu.  
 1.  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia. Usługa jest nieodpłatna. 
 1.  Usługa prowadzenia Konta świadczona jest od momentu skutecznej rejestracji Użytkownika, tj. od momentu wypełnienia formularza rejestracji, oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu i potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 1.  Zapisanie się na Newsletter jest możliwe po podaniu adresu e-mail, zaakceptowaniu regulaminu oraz zatwierdzeniu linka przesłanego w e-mailu potwierdzającym zapis na newsletter.  
 1.  Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę prowadzenia Konta lub otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu. 
 1.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z: 

 
– awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu; 

 
– błędnego korzystania z witryny przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od usługodawcy. 

 1.  Sprzedający ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy. 
 1.  Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu. 
 1.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach. 
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 1.  Zdjęcia w sklepie stanowią własność Sprzedającego. Sprzedający nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, powielanie dowolną techniką i wykorzystywanie tych zdjęć. 

X. Rejestracja i prowadzenie Konta.  

1. Korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie zamówienia, możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. 

2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła. 

3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

 1.  Rejestracji należy dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny, w którym Klient powinien podać niezbędne informacje do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym. 
 1.  Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 1.  W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedającego lub skontaktować się przez zakładkę kontakt. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 
 1.  W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 1.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w dostępie do Konta. 

XI. Postanowienia końcowe 

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), a w przypadku Kupujących będących konsumentami również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). 
 1.  Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w razie sporu dotyczącego umowy zawieranej przez Kupującego będącego Konsumentem ze Sprzedającym przewiduje się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Proponuje się poddanie sporów do rozpoznania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Sprzedający jest otwarty również na inne propozycje rozstrzygnięcia sporu w. drodze pozasądowej, w tym na sposób zaproponowany przez Kupującego. Więcej informacji na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Istnieje możliwość złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowej, sprawa może zostać skierowana do rozpoznania przez sąd na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 1.  Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez niego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
 1.  Sprzedający może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy przed upływem okresu powiadomienia, rozwiązanie staje się skuteczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie, chyba że zrezygnuje z takiego powiadomienia albo składając w tym zakresie stosowne oświadczenie lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające akceptację takich warunków (np. złożenie zamówienia). 
 1. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 
 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie poprzez zapisanie jego treści w formie PDF.