Formularz zwrotów

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

…………………………………………… 

(miejscowość, data) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz adres)  

MAKATKA Sylwia Kubicka  

ul. Malczewskiego 12A/1

05-091 Ząbki  

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
zakupionych przeze mnie w dniu ……. (data złożenia zamówienia) i odebranych w dniu …..  

  1. …………………………………………………………………………………………. 
  1. …………………………………………………………………………………………. 
  1. …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………… 

(podpis)